วิธี Add account ลงบน Gmail app

ไปที่ Settings
เลือก Accounts & Sync
Add account
เลือกประเภทบัญชี IMAP ส่วนตัว
Manual Setup
จากนั้นกด Next
Username: ชื่อบัญชีอีเมล (มี @domain.com)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
Server: mail.(ชื่อโดเมนของเรา)
Port: 143 Security type: None
Username: ชื่อบัญชีอีเมล (มี @domain.com)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
Server: mail.(ชื่อโดเมนของเรา)
Port: 993 Security type: SSL/TLS (accept all certificates)
กดปุ่ม Proceed
กรอกรายละเอียด จากนั้นกด Next
Username: ชื่อบัญชีอีเมล (มี @domain.com)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
Server: mail.(ชื่อโดเมนของเรา)
Port: 465 Security type: SSL/TLS (accept all certificates)
หรือ 587 (None)
กดปุ่ม Proceed อีกครั้ง
จากนั้นกด Next
ตั้งชื่อ Display ของบัญชีที่จะแสดงบนอุปกรณ์จากนั้นกด Next
บัญชีอีเมลเพิ่มสำเร็จ
บัญชีอีเมลจะมาปรากฏอยู่ใน Gmail App บน Android
เราก็สามารถใช้งานอีเมลสำหรับองค์กรได้ตามปกติ