Profile User Login คือ หน้าการตั้งค่าการใช้งานสำหรับกรอกข้อมูลของส่วนตัวของผู้ login ประกอบด้วยอีเมลสำรอง ตั้งค่า Time Zone ภาษา และวันเกิดใช้สำหรับ Authen ในกรณีลืมรหัสผ่าน เป็นต้น

1. เลือกชื่อบัญชี login
2. เลือกไปที่ Profile Setting

3. เลือก Profile แล้วใส่ข้อมูลตามลำดับ
4. ใส่ข้อมูลตามลำดับ
– Timezone เวลาในประเทศที่ใช้งาน
– Language ภาษาในการใช้งาน
– Birrhday วันเกิดผู้ใช้งาน สำหรับเป็นข้อมูล Verifily ในกรณีลืมรหัสผ่าน
– Alternate Email อีเมล์สำรองผู้ใช้งาน
– Mobile เบอร์มือถือผู้ใช้งาน
5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด Confirm เพื่อบันทึกข้อมูล