ผู้ใช้งานสามารถ Login ผ่าน Link https://panel.technologyland.co.th/domain/login


ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
และ โทเค่น(Token) 

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Login เพื่อเข้าใช้งานหน้าการจัดการระบบอีเมล