System Audit log คืออะไร

หน้าแสดงผล System Audit log

ฟังก์ชั่นตรวจสอบการทำงานย้อนหลังของหน้าการจัดการระบบอีเมล (Email Panel) ภายใต้โดเมนขององค์กร/บริษัท ว่ามีการดำเนินการอะไรไปบ้าง เช่น Add/Delete/Reset Password Email Account Set Group mail หรือ Vacation เป็นต้น โดยภายในหน้า System Auditlog จะแสดงข้อมูลเป็นวัน และเวลาที่ Domain Users ดำเนินการทำรายการ เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของแต่ละ Domain Users

วิธีการเข้าใช้งานหน้า System Audit log

คลิกไปที่ Icon ตามภาพ

 

หน้าการแสดงผล System Auditlog แบ่งเป็น 3 ส่วน

1. ส่วน Time Line การแสดงผลข้อมูล
2. การตั้งค่าการค้นหาข้อมูล
– All ค้นหาด้วยประเภทการดำเนินการ
– User ค้นหาตาม Domain Users ที่ดำเนินการ
3. รายละเอียดจากการค้นหา