การ Create New Email Account คือการสร้างบัญชีอีเมลใหม่โดยจะสามารถทำได้โดยเฉพาะ User Login ระดับ User Master และ User management เท่านั้น โดยสามารถสร้างบัญชีอีเมลใหม่ได้โยรายละเอียดดังนี้

1. เลือก User
2. เลือก Create

 

3. เลือก By user
4. ใส่ชื่อemail
5. ใส่passwordหรือ generate
6. Diskspace พื้นที่ใน account
7. กด Submit เพื่อบันทึก

 

8. Upload file ใช้ในกรณีผู้ใช้มีจำนวนมาก 
9. choose file เป็นรายชื่อและ password ซึ่งจะต้องเป็น file CSV เท่านั้น
10. กด Submit เพื่อบันทึก