วิธีสร้างนัดหมาย [Macbook]

คลิกเลือกไปยังวันที่ต้องการกำหนด Event
เลือกหัวข้อ New Event
จากนั้นกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ Event ของท่านได้เลย