1. เข้าไปที่ Profile Email Account ตามภาพ และไปที่เมนู Setting

2. ไปที่ แทบเมนู ชื่อแสดงตัว (Identity)

3. คลิกไปที่ชื่ออีเมล

4. ใส่รายละเอียดข้อความ ที่ต้องการกำหนดเป็น Signature ที่ต้องการ

หากต้องการใส่สี หรือภาพในข้อความ Signature ให้เลือก Check Box ตรง ลายมือชื่อแบบ HTML (Signature HTML)

แล้วใส่ข้อความ หรือภาพที่ต้องการจากนั้นกด บันทึก (Save)

 

5. หากเลือกใช้ข้อความ Signature เป็นแบบ HTML ต้องเข้าไปตั้งค่าในส่วนของ ปรับแต่ง (Adjustment) > Composing Messages > เขียนจดหมายแบบ HTML เลือกเป็น Always  จากนั้นกดบันทึก เพื่อเวลาที่เราเขียนอีเมลใหม่ หรือ Reply อีเมลข้อความ Signature จะแสดงเป็นรูปแบบ HTML ที่สร้างไว้เช่นกัน