1. ไปที่ แทบ Profile ชื่ออีเมล เลือก Setting
  2. เลือก กล่องจดหมาย
  3. เลือกเครื่องหมาย +
  4. กำหนดข้อมูล New Folder
  • ชื่อกล่องจดหมาย
  • โฟลเดอร์แม่ (เป็นการกำหนดว่าจะให้ โฟลเดอร์ที่สร้างไปอยู่ Under โฟลเดอร์ใด หากไม่ต้องให้อยู่ Under โฟลเดอร์อื่น ๆ  ให้เลือกเป็น — ตามภาพ

5. กด บันทึก